Archive for Σεπτεμβρίου 2010

Μην μείνωμεν έξω του νυμφώνος Χριστού!

Ἔνδυμα γάμου

Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο δίκαιο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἑπομένως ἄξιο τῆς θείας Βασιλείας; Τὸ ἐρώτημα, ὅπως ὅλοι ἀντιλαμβανόμαστε, δὲν εἶναι οὔτε ἀσήμαντο οὔτε δευτερεῦον. Εἶναι μᾶλλον τὸ σημαντικότερο ἀπὸ ὅλα καὶ εἶναι αὐτὸ στὸ ὁποῖο μιὰ λανθασμένη ἀπάντηση εἶναι καταστροφική. Καὶ πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι ὑπάρχει μεγάλη σύγχυση καὶ πολλὴ πλάνη γύρω ἀπὸ αὐτό. Τὸ δὲ χειρότερο εἶναι ὅτι ἡ σύγχυση καὶ ἡ πλάνη δὲν ἐπικρατεῖ μόνο μεταξὺ τῶν ἀσεβῶν ἢ ἀδιάφορων ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ κυρίως μεταξὺ τῶν θεωρούμενων εὐσεβῶν, τῶν ἀνθρώπων δηλαδή ποὺ μετέχουν στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἐκκλησιάζονται, προσεύχονται, ἐξομολογοῦνται ἴσως (ἀλλὰ τυπικά, χωρὶς ἀληθινὴ μετάνοια), κάνουν προσκυνήματα, μελετοῦν ἐκκλησιαστικὰ βιβλία και περιοδικά, παρακολουθοῦν σχετικὲς ὁμιλίες, εἶναι ἐνδεχομένως κάποιοι καὶ κληρικοὶ ἀκόμη, ἢ καὶ μοναχοί!

Ἡ πλανεμένη ἐντύπωση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴ σκέψη τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν εἶναι ὅτι ἄξιο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τὸν ἄνθρωπο τὸν κάνουν οἱ ἐκδηλώσεις καὶ δραστηριότητες ποὺ ἀναφέραμε προηγουμένως καὶ ἄλλες παρόμοιες μὲ αὐτές.  Εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο πλανεμένο πνεῦμα ποὺ εἶχαν στὰ χρόνια τοῦ Κυρίου οἱ εὐσεβεῖς τῆς ἐποχῆς, οἱ Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι καὶ οἱ Ἱερεῖς καὶ Ἀρχιερεῖς τοῦ Ναοῦ. Ὅλοι ἐκεῖνοι πίστευαν πὼς μὲ τὸ νὰ μετέχουν στὶς θρησκευτικὲς ἑορτές, νὰ μελετοῦν τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, νὰ προσφέρουν λατρεία στὸ Θεὸ ἐξασφαλίζουν καὶ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ὅπως γνωρίζουμε, ἔκαναν  τραγικότατο λάθος. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος τοὺς ἤλεγξε αὐστηρότατα καὶ  μὲ παραβολὲς κατάλληλες τοὺς ἀποδείκνυε ὅτι ὁ δρόμος ποὺ ἀκολουθοῦν ὁδηγεῖ ὄχι στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ στὴν ἀπώλεια καὶ τὴν αἰώνια καταστροφή.

Νά ποὺ τὸ πράγμα τώρα εἶναι φανερό.  Αὐτὸ ποὺ σώζει τὸν ἄνθρωπο δὲν εἶναι οἱ ἐξωτερικὲς θρησκευτικὲς συνήθειες καὶ ἐκδηλώσεις.  Ἀλλὰ τί εἶναι;
Εἶναι ἡ μετάνοια  καὶ τὰ ἔργα τὰ ἄξια τῆς μετανοίας.
Ὁ Κύριος στὴν παραβολὴ τοῦ Μεγάλου Δείπνου, ὅπως μᾶς τὴν παραδίδει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, παρομοιάζει τὴ μετάνοια καὶ τὰ ἔργα της μὲ ἔνδυμα, ἔνδυμα γάμου. Λέγει δηλαδὴ ὅτι κάποιος βασιλιὰς ἔκανε τὸν γάμο τοῦ γιοῦ του καὶ κάλεσε πολλούς. Ἐλᾶτε, τοὺς παρήγγειλε. Εἶναι ὅλα ἕτοιμα καὶ σᾶς προσμένουν. Τὰ μοσχάρια σφαγμένα, τὸ τραπέζι πανέτοιμο. Ἐλᾶτε στὸ γάμο! Αὐτοὶ ὅμως ἀδιαφόρησαν. Ἄλλοι πῆγαν στὰ χωράφια τους, ἄλλοι στὰ ἐμπορικά τους, ἄλλοι φόνευσαν τοὺς δούλους ποὺ τοὺς μετέφεραν τὴν πρόσκληση. Ὀργισμένος τότε ὁ βασιλιὰς ἔστειλε στρατεύματα καὶ ἐξόντωσε τοὺς κακοὺς ἐκείνους προσκεκλημένους καὶ τὴν πόλη τους τὴν κατέστρεψε. Ἔστειλε δὲ τοὺς δούλους του νὰ καλέσουν στὸν γάμο ἀλλους ἀπὸ τοὺς δρόμους καὶ τὰ στενά. Καὶ πραγματικὰ σὲ λίγο γέμισε ὁ χῶρος τοῦ γάμου ἀπὸ προσκεκλημένους. Ὅταν ὅμως μπῆκε ὁ βασιλιὰς νὰ τοὺς δεῖ, πρόσεξε καὶ κάποιον ὁ ὁποῖος δὲν φοροῦσε τὰ κατάλληλα ἐπίσημα ρούχα ποὺ φοροῦσαν στοὺς γάμους. Καὶ ἀπευθυνόμενος σ’ αὐτὸν τοῦ εἶπε: «Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου;»· φίλε, πῶς μπῆκες ἐδῶ μέσα, ἐνῶ δὲν ἔχεις ἔνδυμα γάμου; Αὐτὸς τότε «ἐφιμώθη», ἔχασε τὴ φωνή του. Καὶ ὁ βασιλιὰς διέταξε τοὺς δούλους νὰ τὸν δέσουν χειροπόδαρα καὶ νὰ τὸν πετάξουν σὲ σκοτεινὴ φυλακή (Λουκ. κβ΄ 1-14).

Ἡ Παραβολὴ εἶναι παραστατικότατη καὶ τὰ βασικά νοήματά της συγκλονιστικά! Δὲν φτάνει μόνον ἡ πρόσκληση τοῦ Θεοῦ, τὸ ὅτι δηλαδὴ εἴμαστε πιστοὶ Χριστιανοί, μέλη τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ πρόσκληση εἶναι κάτι ποὺ μᾶς προσφέρεται δωρεάν.  Ἡ χάρη τοῦ θεοῦ δηλαδὴ προσφέρεται ἄφθονη σὲ ὅλους. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἀρκεῖ. Χρειάζεται ἀπαραιτήτως καὶ ἡ ἀντίστοιχη δική μας ἀνταπόκριση. Καὶ ἡ ἀνταπόκριση φανερώνεται μὲ τὴ μετάνοια καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς.

Ὁ προσκεκλημένος ἐκεῖνος θέλησε νὰ μετάσχει στὸ γάμο χωρὶς τὰ καθαρὰ ἐπίσημα ἐνδύματα ἀλλὰ μὲ τὰ καθημερινὰ βρώμικα ροῦχα του. Βρώμικα ροῦχα εἶναι τὸ «βίον ἀκάθαρτον ἔχοντα ἀπελθεῖν ἐντεῦθεν», τὸ νὰ φύγει ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτὴ ἐνῶ ἔχει ζήσει μὲ ἀκάθαρτο τρόπο, λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Ἀκοῦστε λοιπόν, συνεχίζει ὁ ἅγιος, ὅσοι, ἐνῶ ἔχετε ἀπολαύσει τὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔχετε ἔρθει στοὺς γάμους, «ρυπαραῖς τὴν ψυχὴν περιβάλλετε πράξεσιν», ντύνετε τὴν ψυχή σας μὲ ἀκάθαρτες πράξεις. «Ἀκούσατε γυναῖκες˙ ἀκούσατε ἄνδρες». Ἄνθρωπε, δὲν καταλαβαίνεις πὼς «εἰς γάμον ἐκλήθης καὶ Θεοῦ γάμον;». Λοιπὸν φόρεσε καὶ τὸ ἀνάλογο ἔνδυμα!

Ναί! Τὸ ἔνδυμα τοῦ θεϊκοῦ γάμου, τοῦ γάμου τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Ἐκκλησία, τοῦ πιὸ λαμπροῦ γάμου ὅλων τῶν αἰώνων!
Μὴν παρασύρεσαι ἀπὸ τὸν τρόπο ζωῆς τῶν ἀπίστων ἀνθρώπων ποὺ βυθίζονται μὲ πάθος στὸ βοῦρκο τῶν ἡδονῶν, ποὺ κυνηγοῦν μὲ μανία τὸ χρῆμα, ποὺ ἔχουν κάνει θεό τους τὴν ὕλη καὶ τὶς ἔνοχες ἀπολαύσεις.
Ἐσὺ εἶσαι κλητὸς τῶν Οὐρανῶν! Ζῆσε ζωὴ μετάνοιας καὶ ἀγωνίσου νὰ στολίσεις τὴν ψυχή σου μὲ τὶς ἀρετές τοῦ Χριστοῦ!

Λοιπὸν ὅλοι μας νὰ προσέξουμε!
«Μὴ μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ»!

ΠΗΓΗ ΣΥΝ ΕΥΩΧΙΑ ΙΔΕΩΝ


Ρωμ. ε΄6-10
Advertisements

άνθρωποι όλων των εποχών

Το τουρκικό παρακράτος καταδικάστηκε. Το ελληνικό;

Bookmark and Share

Η περίπτωση της δασκάλας Χαράς Νικοπούλου είναι γνωστή στο Πανελλήνιο. Η Χαρά, χωρίς να παραβιάζει ή να υπερβαίνει τα καθήκοντά της, με την αγνή αγάπη της για τα παιδιά, για την ιστορική αλήθεια και για την πατρίδα, επί της ουσίας αντιτάχθηκε στην εκνομη δράση του τουρκικού προξενείου, που επιχειρεί με το έτσι θέλω να εκτουρκίσει τους Πομάκους και τους Ρομά, με την ανοχή αν όχι βοήθεια -όσο και αν μας παραξενεύει- του ελληνικού κράτους.
Και το τουρκικό προξενείο και το ελληνικό κράτος, στηρίζουν τις πολιτικές τους στο συγκεκριμένο θέμα με μηχανισμούς που κάλλιστα μπορούν να χαρακτηριστούν παρακρατικοί, υπό την έννοια ότι υποκαθιστούν το κράτος και κινούνται πολλές φορές στα όρια της νομιμότητας και της παρανομίας.
Η Χαρά Νικοπούλου δέχτηκε τα βέλη και τα πυρά και του τουρκικού και του ελληνικού παρακράτους.
Το τουρκικό κεμαλικό-ρατσιστικό-φασιστικό παρακράτος, όπως θα δούμε παρακάτω, καταδικάστηκε πρόσφατα από την Ελληνική Δικαιοσύνη.
Το ελληνικό προοδευτικό-αντιεθνικιστικό-ανθελληνικό παρακράτος, που στηρίζεται από το κράτος με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, παραμένει ακλόνητο και συνεχίζει το ‘έργο’ του, ορισμένες φορές απο ισχυρές κυβερνητικές θέσεις.
Το πότε θα βρεθούν εκείνες οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που θα αποκαλύψουν πλήρως το ρόλο του και το οδηγήσουν στην καταδίκη, παραμένει άγνωστο.
Προς το παρόν, συνεχίζει το ανθελληνικό και αντιανθρωπιστικό του έργο, μεταξύ άλλων και εκτουρκίζοντας τους Πομάκους, παρέα και πάντα στο ίδιο μέτωπο με τους μηχανισμούς του τουρκικού κεμαλικού φασισμού.

Ρεπορτάζ
ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Η ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΗΣ «ΓΚΙΟΥΝΤΕΜ»
Χωρίς επιχειρήματα και στοιχεία οι συκοφαντίες για την Χαρά Νικοπούλου
23.09.2010
Μάρτυρας υπεράσπισης του τουρκόφωνου εντύπου ο Σταμάτης Σακελλίων που δήλωσε εκπαιδευτικός και δημοσιογράφος, αλλά βρέθηκε σε δεινή θέση να αιτιολογήσει τα αναιτιολόγητα
Ένας κάτοικος από το Δέρειο προσπάθησε να μεταφέρει το κλίμα των καφενείων με αοριστίες
Ξεκάθαρη η δασκάλα συνάδελφος της Χαράς, Ελπίδα Τζώρτζη ότι τίποτα απ’ όσα γράφηκαν για το επίμαχο θέμα ζωγραφικής της μορφής του Θεού δεν υπήρξε

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μελαχροινή Μαρτίδου
Στο πολυμελές πρωτοδικείο Ροδόπης εκδικάστηκε χθες μια ακόμη αγωγή της δασκάλας του Δερείου Χαράς Νικοπούλου κατά της εφημερίδας ΓΚΙΟΥΝΤΕΜ Της εκδότριας Χουλιά Εμίν του δημοσιογράφου Τζεμήλ Καπζά,για αναληθές και προσβλητικό κείμενο που αφορούσε την λειτουργία της ως δασκάλα. Προχθές εξ άλλου αφιέρωμα στην Χαρά Νικοπούλου και την Κύπρια δασκάλισσα Ελένη Φωκά είχε η εκπομπή του Κώστα Χαραβέλα «αθέατος κόσμος», όπου οι δύο γυναίκες μιλούσαν για την ζωή τους μαθητές και τις περιπέτειές τους ξεδιπλώνοντας με πολύ συγκίνηση περιστατικά που τις σημάδεψαν.
Την διαδικασία παρακολούθησε από το ακροατήριο στην Κομοτηνή η Χαρά Νικοπούλου την οποία νομικά κάλυψε ο αδελφός της δικηγόρος Ευτύχιος Νικόπουλος.

Κύριε Νικόπουλε, εκδικάζεται εδώ στο τριμελές η αγωγή της κ. Νικοπούλου.
Πείτε μας που στρέφεται και τι διεκδικεί;
-Είναι η τρίτη κατά σειρά αγωγή κατά των εφημερίδων «Μιλιέτ» και «Μπιρλίκ», η τελευταία συμβιβάστηκε. Αυτή είναι η 3η εφημερίδα η Γκιουντέμ, για περιστατικό που συνέβη τα Χριστούγεννα του 2009 όπου τρείς τουρκόφωνες εφημερίδες δημοσίευσαν ψευδώς ότι η Χαρά στα καθήκοντα της ως δασκάλα και υποδιευθύντρια του σχολείου στο Μεγάλο Δέρειο, έδωσε στους μαθητές της πρώτης δημοτικού ως εργασία να αποτυπώσουν την εικόνα του Αλλάχ στα …χριστουγεννιάτικα καθήκοντα τους. Με την εκδίκαση της υπόθεσης ευελπιστούμε σ ένα αίσιο αποτέλεσμα, όπως άλλωστε είχαμε και με την Μιλιέτ.
Όσον αφορά την υπόθεση της Μιλιέτ, εκδικάστηκε η υπόθεση τον Μάιο και έχει εκδοθεί η απόφαση όπου επιδίκασε 120.000 ευρώ ηθική βλάβη στην Χαρά Νικοπούλου, διατάσσει την εφημερίδα να δημοσιοποιήσει στο αντίστοιχο φύλλο την περίληψη της απόφασης και μάλιστα απειλεί εναντίον της και μεγάλη χρηματική ποινή αν δεν το πράξει.

Ως στιγμής έχει γίνει η αποκατάσταση;
-Όχι, θα πρέπει να τελεσιδικίσει η απόφαση για αυτό σε δεύτερο βαθμό. Από εκεί και πέρα είναι αξιοσημείωτο το σκεπτικό της όλης απόφασης γιατί εκτός του ότι λύνει όλα τα ζητήματα σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό των καθηκόντων, θεωρώ ότι κλείνει και πολλά άλλα στόματα για όλη την πορεία της Χαράς στο σχολείο του Μεγάλου Δερείου.

Η κυρία Νικοπούλου δέχτηκε πάρα πολλές απειλές, επιθέσεις και λοιπά, αντέδρασε δύο φορές δικαστικά, μια φορά στο χτύπημα που είχε δεχτεί από τον σύζυγο της καθαρίστριας του σχολείου και αυτή την φορά με τις εφημερίδες. Ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει, απέναντι σε μια συγχορδία επιθέσεων;
-Έτσι νομίζω, είχε ξεχειλίσει το ποτήρι όταν συνέβη αυτό, όταν πλέον κατασκευάστηκε εξαρχής ένα ψευδές γεγονός. Εγώ θα πρέπει να επισημάνω την στάση της μιας εκ των τριών εφημερίδων, της Μπιρλίκ, η οποία υπαναχωρώντας δημοσίευσε άρθρο στο οποίο ζητούσε συγνώμη και εξηγούσε ότι ήταν από δική της παραπληροφόρηση με αποτέλεσμα να γίνει πρακτικό εντός του δικαστηρίου και να εκδοθεί απόφαση συμβιβαστική όπου ζητούσαν συγνώμη.
Στις δίκες αυτές έγιναν τέτοιες κινήσεις καλής θέλησης;
-Σε αυτή που έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση όχι, στην παρούσα ναι αλλά δεν ικανοποιούσε το περιεχόμενο του συμβιβασμού και τις δύο πλευρές.

Είδαμε την Χαρά στην εκπομπή του κ. Χαρδαβέλλα, στην συνάντηση της με μια άλλη δασκάλα των κατεχομένων και εγκλωβισμένη, την Ελένη Φωκά. Τι σας μετέφερε η αδερφή σας από αυτή την συνάντηση, πέρα από το τηλεοπτικό που είδαμε εμείς.
-Μια απίστευτη συγκίνηση και όταν μου το μετέφερε προσωπικά η συγκίνηση της ήταν πολύ μεγάλη, αν και είχαν μεσολαβήσει αρκετές ημέρες από τότε και την θαυμάζει όπως όλοι μας την κ. Φωκά και αυτό που αισθάνεται πάντοτε είναι ότι δεν είναι μόνη της. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες δάσκαλοι παντού που είναι στις επάλξεις και κάνουν το καθήκον τους.

Ο κόσμος ρωτάει, τί κάνει η Χαρά Νικοπούλου, που βρίσκεται τώρα εκπαιδευτικά;
-Εκπαιδευτικά είναι σ’ ένα χωριό στην Θεσσαλονίκη, στον Χορτιάτη και συνεχίζει το εκπαιδευτικό έργο της και μόνο, το τονίζω γιατί ξέρετε πολλές φωνές προσπάθησαν να την διαβάλλουν ότι έχει άλλες βλέψεις».

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
Ως μάρτυρες στη υπόθεση κατέθεσαν η συνάδελφος δασκάλα της Χαράς Νικοπούλου Ελπίδα Τζώρτζη που διέψευσε το δημοσίευμα στο επίμαχο σημείο ότι προκλήθηκε έρευνα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μαζεύτηκαν όλα τα τετράδια κι ελέγχθηκαν, ενώ διαβεβαίωσε ότι στο διάστημα που υπηρετούσε στο χωριό δεν είχε κανένα πρόβλημα με κανένα συνάδελφο αντίθετα υπήρχε καλό κλίμα συνεργασίας. Την υπεράσπιση της «Γκιουντέμ» ανέλαβε ο θεολόγος καθηγητής Σταμάτης Σακελλίων που επικαλέστηκε την δημοσιογραφική του ιδιότητα είπε ότι η εφημερίδα έχει κυκλοφορία 800 φύλλα και είναι μόνο τοπικής εμβέλειας ενώ για το κείμενο είπε ότι δεν ήταν πρωτογενές ρεπορτάζ αλλά αναδημοσίευση από κάποιο site για να επικαλεστεί ότι συζητιόταν στα καφενεία όπου άκουσε ότι όντως η δασκάλα έδωσε να ζωγραφίσουν τον Αλλάχ. Επόμενος μάρτυρας που εξετάστηκε ήταν ο κάτοικος του Δερείου Αλή Πεντζάλ ο οποίος μίλησε για προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο χωριό χωρίς να τα κατονομάζει ενώ μετέφερε ότι άκουσε από συγκεκριμένο γονιό να λέει ότι τι παιδί του προβληματιζόταν πως θα κάνει την εργασία που του ανατέθηκε για το Θεό. Η δίκη φώτισε αρκετές πτυχές ενώ το αν το κείμενο προσέγγισε κατ’ ελάχιστο την πραγματικότητα ή όχι, αν έθιξε το πρόσωπο της κ. Νικοπούλου θα αποφασιστεί τους επόμενους μήνες με την έκδοση της απόφασης

Πηγή Χρήστος Καπαγερίδης

Δεοντολογία, ίσως φιλοξενώ, ίσως αγνοώ. Γράμμα σε φίλο άγνωστο και μπλόκερ.

Panagitsa river ovrya Greece
Image via Wikipedia

Το τραγικό στις επισκέψεις, ναι το τραγικό,η παρεήστικη νοοτροπία και ο τρόπος αντιμετώπισης του επισκέπτη που κάνει την τιμή ναι την τιμή να καταθέσει την γνώμη του είναι το κάτι άλλο με μια νοοτροπία που θυμίζει άλλες εποχές προσπαθεί να σε χτυπήση αν δεν του αρέσεις ή δεν συμπλέει το σχόλιο με την δική του άποψη ή με την χειραγώγηση που έντεχνα προσπαθεί να επιβάλει το καημένο που λάθος  κατάλαβε και επειδή ο εγωϊστούλης όταν ξεσκεπ’αζεται νομίζει ότι μπορεί με αναγωγές να ξεφύγει από το ερώτημα, είσαι φιλόξενος καλέ ή υποκριτικά τον κάνεις, μέχρι να σε πάρει χαμπάρι ο άλλος, ή Χριστιανέ μου βάλε και ένα ταμπελάκι, προσοχή χώρος ιδιωτικός, μπορεί να σχολιάσει η παρέα μου, ή αν θέλει κάποιος άλλος ναι μπορεί, όμως πρέπει να συμφωνεί μαζί μου να συμπλέει και δει βασιλικότερος του βασιλέως να το χαίρεσαι φίλε και το περνάς αργά και που, στις παρέες σου, αυτό διότι μεγάλο πράγμα η σύνεση και η φρόνηση που δεν περισσεύουν από ότι φαίνεται, όσον αφορά την αναγωγή στα περί την την πίστη, ναι με εκφράζει και  πιστεύω, ότι ανεβάζω δεν είναι έτσι έχει την σημασία του είναι και επίκαιρο και δεν ψαρεύει σε θολά νερά. Στο μπλοκ μου δέχομαι την όποια παρέμβαση και βρισιά ακόμη και θα απαντώ γιατί το πιστεύω αυτό που ανεβάζω εκτός και αυτό που ανεβάζω δεν με εκφράζει τότε σημειώνω την λέξη πληροφόρηση.  Δεν πουλώ φρου,φρού και αρώματα, δεν ξέρω και εγώ γιατί και δεν με ενδιαφέρει, με πειράζει όμως η συμπεριφορά και δει η ανάγωγη και θες ακόμη και η υποκριτικά, καλείς και δήθεν τάχα μου τάχα μου ζητάς παιδεία και πολιτική ανάλυση και όλα αυτά χωρίς να βρέξεις….. έτσι για το θεαθήναι.

Enhanced by Zemanta

Η αλλαγή πρέπει να αρχίσει από το σχολείο

Η αλλαγή πρέπει να αρχίσει από το σχολείο

Προς τα παιδιά των Λυκείων των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής.

ΘΕΜΑ: «Έναρξη σχολικού έτους 2010-2011»

Αγαπητά μας παιδιά,

Σας εύχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με πρόοδο στον αγώνα της μόρφωσης σας και όμορφες εμπειρίες σχολικής ζωής!

Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο αγιασμός. Ήλθε ο ιερέας, ιδιόμορφα ντυμένος, διάβασε μερικά λόγια που λίγοι κατάλαβαν, έκανε κάποιες , κινήσεις στους περισσοτέρους ακατανόητες και τελείωσε. Όλο αυτό μοιάζει με κατάλοιπο άλλων παλαιοτέρων εποχών. Οι πολιτικοί μας δεν το πιστεύουν, αλλά διστάζουν να το καταργήσουν. Εσάς δεν σας ενδιαφέρει γιατί σε λίγο θα τελειώσει και μετά του χρόνου πάλι. Κάποιες Ανεξάρτητες Αρχές αντιδρούν, αλλά προς το παρόν άκαρπα. Κανείς δεν το καταλαβαίνει όπως γίνεται. Ούτε η Εκκλησία. Απλά, αυτή το δέχεται ως κεκτημένο δικαίωμά της που δεν θα ήθελε να το χάσει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συντηρούμε –στην ουσία να εξευτελίζουμε- κάτι ιερό, που όμως είτε δεν καταλαβαίνουμε είτε δεν θέλουμε να το σεβόμαστε. Σκέφθηκα λοιπόν, έτσι που καταντήσαμε τον αγιασμό, φέτος να μην τον κάνουμε. Να πω στους Ιερείς να καθίσουν στους Ναούς και από εκεί να προσευχηθούν για σας. Ίσος έτσι ο Θεός να τους άκουγε περισσότερο. Υποχώρησα, πρώτον γιατί κάποιοι δεν είναι έτοιμοι να το δεχθούν και δεν θέλησα ως Επίσκοπος να του λυπήσω, και δεύτερον γιατί πριν το κάνω έπρεπε να σας ειδοποιήσω.

Αυτοί όμως που έβαλαν αυτούς τους αγιασμούς στη ζωή μας το πίστευαν. Πίστευαν ότι μαζί με την ανθρώπινη προσπάθεια χρειάζεται και ο φωτισμός και η βοήθεια του Θεού. Πίστευαν στον Θεό. Είχαν σχέση μαζί του. Τον ήθελαν στη ζωή τους ως ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Ήθελαν όλα να τα αρχίζουν με την ευλογία του Θεού. Αν είναι έτσι, φυσικά να γίνεται ο αγιασμός. Θα είναι η πιο σημαντική στιγμή της χρονιάς.

Σήμερα όμως Τον ξεχάσαμε τον Θεό και απλά Τον διατηρούμε για να Τον αμφισβητούμε, να Τον ειρωνευόμαστε ή δυστυχώς και να Τον βρίζουμε. Και να που φτάσαμε! Να μην θέλουμε ούτε τα σύμβολά Του. Και να που καταντήσαμε! Χωρίς Αυτόν, η ζωή μας να χαρακτηρίζεται από κρίση, αδιέξοδα, σύγχυση, αυτοκαταστροφικότητα, βία και παραλογισμό.

Στο σχολείο που έρχεστε μπορεί να γεμίσουν τα κεφάλια σας με πληροφορίες που οι περισσότερες δεν χρειάζονται, με γλώσσες που δεν είναι δικές μας, με ιστορία που δεν είναι αληθινή, με θρησκευτικά που δεν πείθουν. Να σας δώσουν βαθμούς χωρίς αντίκρισμα. Αυτό όμως που τελικά χρειάζεστε είναι αξίες για να πλημμυρίσουν την καρδιά σας. Αλλά αυτό δεν το δίνει η εποχή.

Η κατάσταση στον τόπο μας είναι σε αδιέξοδο. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Και η αλλαγή πρέπει να αρχίσει από το σχολείο. Ας ξεσηκωθούμε όλοι. Δάσκαλοι, γονείς και παιδιά αρνηθείτε το ψέμα και πολεμήστε το σαν το μεγαλύτερο εχθρό. Χτυπήστε την μετριότητα, τον συμβιβασμό και τη μιζέρια σαν τη χειρότερη αρρώστια. Μας κοροϊδεύει το σύστημα, που αυτό υπαίτιο για όλα, μας οδηγεί σε υπαρκτό εκφυλισμό. Διεκδικήστε την πνευματική ελευθερία σας με όποιο κόστος. Ξαναφέρτε την ιστορία και παράδοσή μας, τη γλώσσα και τα ήθη μας στη ζωή σας. Αγωνιστείτε για κοινωνία με ειλικρίνεια, ηρωισμό, καθαρότητα και εξυπνάδα. Απαιτήστε πολιτικούς που να αγαπούν τον τόπο περισσότερο από τα στενά μυαλά και συμφέροντά τους, που να σέβονται την ιστορία περισσότερο από όσο προσδοκούν την ψήφο, που να πονούν για το κατάντημά μας περισσότερο απ’ όσο υποτάσσονται στις ξένες σκοπιμότητες. Αξιώστε Εκκλησία όχι με αδικαιολόγητους συντηρητισμούς, νεκρούς συμβολισμούς, και πομπώδεις τελετουργίες, όχι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με δικαιώματα, περιουσίες και διεκδικήσεις, αλλά Εκκλησία με πονεμένο προφητικό λόγο, με αυθεντική πίστη, με θυσιαστική μαρτυρία και αγία ζωή, Εκκλησία που να εμπνέει και να έχει πρόταση ζωής. Τότε θα βρείτε τον Θεό ολοζώντανο μέσα σας. Τότε ο Αγιασμός δεν θα επιβάλλεται με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αλλά θα αποτελεί δικό σας αίτημα. Τότε το σχολείο θα ξαναγίνει η ελπίδα της εθνικής και πνευματικής επιβίωσής μας. Τότε η νέα χρονιά θα είναι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. Σας το εύχομαι με όλη μου την καρδιά.

Ο Θεός μαζί σας, αγαπημένα μας παιδιά.

Με πατρικές ευχές και όλη μου την αγάπη.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο Μεσογαίας και Λαυρεωτικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η Πνευματική αλιεία έργο της Εκκλησίας

Παλαιοκαστρίτσα. Μονή. Πόρτα της Εκκλησίας
Image via Wikipedia

Η Πνευματική αλιεία έργο της Εκκλησίας

Αρχική: Αρχική σελίδαΘεματικές κατηγορίεςΕκκλησίαΑγία ΓραφήΜηνύματα από το ΕυαγγέλιοΗ Πνευματική αλιεία έργο της Εκκλησίας

Η Πνευματική αλιεία έργο της Εκκλησίας
Πριν από την έλευση του Χριστού στον κόσμο αυτόν τον επίγειο, επικρατούσε η νύχτα της πλάνης και κανείς σχεδόν δεν γνώριζε την ακριβή πίστη. Σ’ αυτή την πνευματική νύχτα οι Προφήτες μάταια κοπίαζαν. Σχεδόν κανένα δεν έπειθαν από τους ακροατές τους, επειδή έμοιαζαν οι άνθρωποι με κακότροπα ψάρια που ξεγλυστρούσαν από τη σαγήνη του Προφητικού κηρύγματος. Όταν όμως ανέτειλε ο Ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός, που φωτίζει τις ψυχές των ανθρώπων, τότε με εντολή Του οι Απόστολοι άπλωσαν τα δίκτυα της διδασκαλίας του Ευαγγελικού Κηρύγματος και συγκεντρώθηκε μεγάλο πλήθος ανθρώπων (λογικών ιχθύων), ολόκληρα έθνη. Συνεργοί μάλιστα και συνεχιστές της θαυμαστής αλιείας των Αποστόλων είναι οι επίσκοποι, κληρικοί και κήρυκες των τοπικών εκκλησιών και αυτοί νοιώθουν τον πόνο και κόπο που ζητά αυτό το αποστολικό έργο.

(Ευθύμιος Ζιγαβηνός)

«ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ»
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

ΠΗΓΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:
Μηνύματα από το Ευαγγέλιο

Σύντομα ερμηνευτικά και διδακτικά σχόλια Αγίων Πατέρων επί των Κυριακάτικων Ευαγγελικών περικοπών… (24/1/2010)

Enhanced by Zemanta


ΜΟΝΟ ΧΡΙΣΤΟΣΩΤΗΡΙΑ

Αρχική: Αρχική σελίδαΔιάφορα ΘέματαΓέροντες και μορφές της

Πρωτοπ. Γεώργιος  Μ. Μεταλληνός

ΜΟΝΟ ΧΡΙΣΤΟΣΩΤΗΡΙΑ
«…κρίνει ο Θεός… δια Ιησού Χριστού»

ΠΗΓΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟ ΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
Πολλές φορές τίθεται το «πρόβλημα» της σωτηρίας των μη Χριστιανών, όπως ακόμη και των «χριστιανών» εκείνων, που τους αρκεί να είναι «καλοί» άνθρωποι και «ηθικοί», αλλά για διαφόρους λόγους δεν θέλουν να έχουν σχέσεις με τον Χριστό και την Εκκλησία. Άμεση απάντηση στο «ψευδοπρόβλημα» αυτό μας δίνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του.

Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης

Ο Νόμος είχε απολυτοποιηθεί από τους Εβραίους. Η περιτομή και η καταγωγή εθεωρούντο αρκετά εχέγγυα για τη σωτηρία. Εκεί είχε οδηγήσει η φαρισαϊκή τυποκρατία. Ήταν μια νοοτροπία που ήδη και ο Κύριος είχε επανειλημμένα αντικρούσει (βλ. π.χ. Ιωάν. η’ 39. Μάτθ. η’ 12). Ο πνευματικός έλεγχος των Προφητών, η ασίγαστη προτροπή τους για εσωτερικότητα και πνευματικότητα, ακουγόταν μόνο από το πραγματικά εκλεκτό «λήμμα» (υπόλοιπο) του Λαού, που ενατένιζε μυστικά την σάρκωση του Λόγου και ζούσε με την αναμονή Του. Ο Παύλος, λοιπόν, αποδεικνύει, ότι δεν ωφελεί μόνη η περιτομή, ούτε βλάπτει η ακροβυστία των Εθνικών, για να καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι η Πίστη, ως τελεία αυτοπαράδοση στο Θεό, δικαιώνει (λυτρώνει) τον άνθρωπο… Έτσι γκρεμίζει ο Παύλος την υπερηφάνεια των Εβραίων, που περιφρονούσαν τους Εθνικούς. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης! Στην «προχριστιανική» αυτή κατάσταση η «εργασία του αγαθού» βαρύνει και όχι άλλα κριτήρια. «Εν παντί έθνει ο φοβούμενος τον Θεόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτώ εστιν» θα πει αλλού ο Απ. Πέτρος (Πράξ. ι’ 35).

Η απάντηση

όμως του Παύλου δίνεται ρητά παρακάτω, όταν λέγει: «…δικαιοσύνη δε Θεού δια πίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας τους πιστεύοντας» (γ’ 22). Η σωτηρία είναι δυνατή μόνο με την πίστη στον Χριστό, δια του Χριστού. Χωρίς τον Χριστό δεν σώζεται ο άνθρωπος. Δεν μπορεί δηλαδή να απαλλαγεί από την φθορά και το θάνατο και να θεωθεί. Ο κάθε άνθρωπος σώζεται και κρίνεται μόνο από τον Χριστό. Ο Πατήρ «ουδένα κρίνει, αλλά την κρίσιν πάσαν δέδωκε τω Υιώ» (Ιωάν. ε’ 22). Όποιος λοιπόν έχει τον Υιόν, «έχει την ζωήν. ο μη έχων τον Υιόν του Θεού, την ζωήν ουκ έχει» (Α’ Ιωάν. ε’ 12). Η ζωοποίησή μας γίνεται με την είσοδό μας στο Σώμα του Χριστού. Με την πραγματική δηλαδή ένταξή μας στο Σώμα του, που πραγματοποιείται, όταν η ζωή του Χριστού γίνει εν αγίω Πνεύματι ζωή μας. Η είσοδός μας δε στο Σώμα του Χριστού πραγματοποιείται με το Βάπτισμα. Γι’ αυτό και ο ίδιος ο Παύλος, παρ’ όλο που είδε τον Χριστό στον δρόμο της Δαμάσκου, έπρεπε να βαπτισθεί (Πράξ. θ’ 18). Γι’ αυτό είπε ο Κύριος στον δίκαιο και «ηθικό» κατά πάντα Νικόδημο: «δει υμάς γεννηθήναι άνωθεν» – πρέπει να ξαναγεννηθήτε!
Εκείνο, που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος, είναι η νέα, θεϊκή, ζωή, που μας λείπει, και την οποία ο Θεός δίνει δια του Χριστού. Είναι γεγονός, ότι σκανδαλίσθηκε ο Νικόδημος με τον λόγο αυτό του Χριστού μας. Αλλά ο Κύριος το επανέλαβε: «… Εάν μη τις γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, ου δύναται εισελθείν εις την βασιλείαν του Θεού» (Ιωάν. γ’ 3, 5). Έτσι καταλαβαίνουμε τί σημαίνει το «δεκτός» παραπάνω. «Ουδένα απωθείται, πάντας προσίεται (δέχεται) τους πιστεύοντας», ερμηνεύει ο ι. Χρυσόστομος. Και αναλυτικότερα ο άγιος Θεοφύλακτος, μεγάλος και αυτός ερμηνευτής της Εκκλησίας μας. Δεν είπε: «…σώζεται, αλλά δεκτός εστίν… τουτέστιν εάν προσδράμη τω θείω βαπτίσματι, αποστάς της προλαβούσης πλάνης…». Η αγάπη του Θεού φαίνεται στο ότι δέχεται όλους, περιτετμημένους και απερίτμητους. Δεν είναι δυνατόν όμως να υπερπηδηθεί ο φραγμός μεταξύ φυσικού και πνευματικού, μεταξύ φθαρτού και αφθάρτου, παρά μόνο «εν Χριστώ», στον Οποίο βρίσκεται «ο νόμος του πνεύματος της ζωής» (Ρωμ. η’ 2).

Και όσοι δεν Τον άκουσαν;

Είναι συνηθισμένο ερώτημα, πολλές φορές μάλιστα σ’ εκείνους, που ενδιαφέρονται περισσότερο για την σωτηρία των άλλων απ’ όσο για την δική τους σωτηρία… Πόσες «αγαπολογίες» και συναισθηματισμοί δεν επιστρατεύονται, για να δοθεί η ικανοποιητική για όλους απάντηση!

Μολονότι και εδώ υπάρχει η απάντηση του Αγ. Πνεύματος. Υπάρχει κριτήριο και για όσους δεν άκουσαν ΚΑΘΟΛΟΥ για τον Χριστό.

Είναι ο έμφυτος νόμος της συνειδήσεως. Τον έχει φυτεύσει μέσα σε κάθε άνθρωπο ο Θεός και μένει σαν φωνή του Θεού μέσα μας.

Το ερώτημα όμως είναι: Πόσοι αλήθεια είναι αυτοί, που δεν άκουσαν ΤΙΠΟΤΕ για τον Χριστό; Οι δικές μας απαντήσεις πάσχουν από λογικοκρατία και συναισθηματισμό και είναι έξω από την Αλήθεια. Ο Χριστός μας, η Αυτοαλήθεια, έχει δώσει την απάντηση: «Εάν μη τις γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, ου δύναται εισελθείν εις την βασιλείαν του Θεού» (Ιωάν. γ’ 5). Θα τολμήσουμε να πούμε, ότι δεν είπε αλήθεια ή ΑΥΤΟΑΛΗΘΕΙΑ; Να τί λέγει και ο γνήσιος μαθητής της Αλήθειας, ο ι. Χρυσόστομος: «Κλαύσον τους απίστους, κλαύσον τους ουδέν εκείνων απέχοντας, τους χωρίς φωτίσματος (βαπτίσματος) απερχομένους, τους χωρίς σφραγίδος (χρίσματος). Ούτοι όντως θρήνων άξιοι… έξω των βασιλείων είσι, μετά των καταδίκων…».

Μήπως, αλήθεια, συμφωνεί ποτέ η λογική μας με το γεγονός του κατακλυσμού; Και όμως ο Πέτρος λέγει: «αρχαίου κόσμου ουκ εφείσατο… κατακλυσμόν κόσμω ασεβών επάξας» (Β’ Πέτρ. β’. 5). Μέσα στην πονηρία και ακαθαρσία μας δεν μπορούμε να εννοήσουμε την Σοφία του Θεού. Ξέρουμε όμως, ότι ο Χριστός με την κάθοδό του στον Άδη «εζωοποίησε» και όλους τους δικαίους, που βρίσκονταν στον Άδη και που έζησαν φυσικά πριν από την σάρκωσή Του. Τί θα γίνει με εκείνους, που μετά την σάρκωσή Του δεν Τον γνώρισαν καθόλου, εμείς δεν γνωρίζουμε. Μας αρκεί η απάντηση του Απ. Παύλου. Το μόνο, που με απόλυτη βεβαιότητα ξέρουμε, είναι, πως εμείς δεν σωζόμαστε, δεν φτάνουμε στη θέωση, χωρίς τον Χριστό, χωρίς την απόλυτη πίστη σ’ Εκείνον.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ»
(Απάνθισμα κηρυγμάτων από την
«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» των ετών 1980 και 1983)
ΠΡΩΤΟΠΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Ορθοδοξίαςπ. Γεώργιος ΜεταλληνόςΜόνο Χριστοσωτηρία